top of page

Kennsluáætlun 1. bekkur 

Hæfniviðmið í heimilisfræði – 1. bekkur

 

 

Matur og lífshættir

Að nemandi geti:

 • Tjáð sig á einfaldan hátt um heilbrigða lífshætti,

 • Valið hollan mat og útskýrt áhrif hans á líkama og líðan,

 • Farið eftir eiföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif,

 • Tjáð sig um helstu kostnaðarliði við matargerð og heimilshald almennt.

 

 

Matur og vinnubrögð

Að nemandi geti:

 • Útbúið með aðstoð einfladar og hollar máltíðir,

 • Farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld,

 • Sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi,

 • Nýtt ýmsa miðla til að afla upplýsinga um einfaldar uppskriftir

 

 

Matur og umhverfi

Að nemandi geti:

 • Sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í einfalt samhengi við sjálfbæri

 • Skilið eingldar umbúðamerkingar

 

 

Matur og menning

Að nemandi geti:

 • Tjáð sig á einfaldan hátt um jákvæð samskipti við borðhald, helstu hátíðir Íslendinga, siði sem þeim fylgja og þjóðlegan mat.

Námsmat

Námsmati:  Metin er virkni og viðhorf í tímum, umgengni og samvinna. Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir:  Í heimilisfræði kynnumst við matreiðslu, næringarfræði og hreinlæti með verklegri vinnu í eldhúsinu. Markmiðið með heimilisfræði er að nemendur læri að vinna saman, fara eftir uppskriftum og kynnist matarhefðum Íslendinga sem og annarra þjóða, geri sér grein fyrir félagslegu gildi matar og séu undirbúnir fyrir heimilishald seinna meir. Heimilisfræðikennsla tekur jafnframt mið af umhverfissjónarmiðum og sjálfbærum lífsháttum.

 

Kennslugögn

Kennslugögn:  Heimilisfræði er að mestu verkleg þar sem nemendur læra að vinna með ýmis tæki og tól. Auk þess eru valin verkefni í næringarfræði úr kennsluefni frá Menntamálastofnun og frá Landlækni.

 

 

Hæfniviðmið í íslensku – 1. bekkur

 

 

Talað mál, hlustun og áhorf

Að nemandi:

 • Þjálfist í að beita skýrum og áheyrilegum framburði

 • Þjálfist í að hlusta á upplestur af ýmsum toga

 • Geti lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum

 • Taki þátt og fái tækifæri til að horfa á leikþætti og/eða söngatriði

 • Geti sagt frá eftirminnilegum atburðum og eigin reynslu

 • Geti átt góð samskipti, hlustað, tekið þátt í umræðum og sýnt kurteisi

 • Öðlist meiri málþroska og skýra framsögn

 • Þjálfist í að koma fram og tjá sig fyrir framan bekkinn

 • Þjálfist í að hlusta á og fara eftir munnlegum fyrirmælum

 

 

Lestur og bókmenntir

Að nemandi:

 • Læri hljóð, tákn og heiti bókstafanna

 • Geti tengt hljóð saman í orð

 • Þekki algengar orðmyndir

 • Hafi jákvætt viðhorf til lestrar

 • Geti lesið orð og stuttar setningar

 • Geti lesið í hljóði í stuttan tíma í senn, t.d. yndislestur

 • Læri einfaldar vísur, ljóð og þulur og kynnist fjölbreyttum frásögnum,

t.d. ævintýrum, þjóðsögum, blaðagreinum og fleira.

 • Fari reglulega á bókasafn og fái bækur lánaðar

Kynnist hvernig bækur eru byggðar upp, t.d. forsíðu, baksíðu, efnisyfirlit, kafla og atriðisorðaskrá

 

 

Ritun

Að nemandi:

 • Þjálfi skriftaráttina

 • Dragi rétt til stafs

 • Þjálfi fín- og grófhreyfingar með fjölbreyttum verkefnum

 • Haldi rétt á skriffæri

 • Skrifi orð eða stuttar setningar um ákveðið efni

 • Læri að búa til og nota hugarkort

 • Geti búið til sögu/myndasögu með einfaldri atburðarás

 • Fái margskonar tækifæri til þess að skrifa, semja sögur eða ljóð með eða án aðstoðar

 

 

Málfræði

Að nemandi:

 • Skilji hvað rím er og geti fundið orð sem ríma

 • Kynnist hugtökunum hljóð, bókstafur, atkvæði og setning

 • Þekki sérhljóða og samhljóða

 • Kynnist hugtökunum samheiti og andheiti

 

 

Námsmat

Námsmati í lestri er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí. Formið er umsagnir sem eru leiðbeinandi mat og einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð. Það mat byggir á símati kennar sem fylgist auk þess með virkni, ástundun og viðhorfi nemenda í kennslustundum. Einnig fá nemendur endurgjöf um hvernig þeir hafa stundað heimalestur. Matstækið Lesferill er notað til að meta hvernig lestrarnáminu miðar.

 

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir eru af ýmsum toga.  Unnið er með námsefnið lestrarlandið og PALS við innlögn stafa. Í skólahópi leikskskólans kynntust nemendur PALS-lestri sem þjálfar leshraða, framburð, endursögn og forspá. Unnið verður áfram með það kerfi þar sem að hefur gefið góða raun. Notað verður hlustunar og myndefni af vef Menntamálastofnunar sem og námsforrit. Nemendur taka þátt í undirbúningi og fluttningi atriða á árshátíð auk þess að þjálfa framsögn og upplestur í kennslustundum. Einu sinni á dag er samverustund þar sem nemendur hlusta á upplestur á sögum. Heimsóknir á bókasafn eru líka liður í íslenskukennslunni. Ritun verður þjálfuð með ýmsum verkefnum.  Til að byrja með eru nemendur að æfa sig að skrifa stafina en ritunin færist yfir í önnur verkefni þegar á líður.

 

 

Kennslugögn

Kennslugögn eru lestrarbækur af ýmsum gerðum, textar úr vísnabókum, valdir textar út bókum og blöðum, lesefni af bókasafni, námsforrit, hlustunarefni og myndskeið af vef Menntamálastofnunar, stafakassinn og námsspil. Námsbækurnar, Lestrarlandið 1 og 2, efni frá kennara eða af Skólavefnum og PALS (Pör að læra saman) námsefni.

 

Hæfniviðmið í list- og verkgreinum – 1. bekkur

 

 

Menningarlæsi

Að nemandi geti:

 • Unnið eftir eingöldu ferli frá hugmynd til afurðar

 • Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum,

 • Unnið einföld verkefni í hópi,

 • Útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á unhverfið,

 • Gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans,

 • Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín,

 • Gengið frá eftir vinnu sína

 • Lagt mat á eigin verk.

 

 

Sjónlist

Að nemandi geti:

 • Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á frærni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar,

 • Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum,

 • Tjáð tilfinningar, skðanir og hugmyndaheim seinn í myndverki á einfaldan hátt,

 • Útskýrt og sýnt vinnuferli sem flerur í sér þróun frá hugmynd að myndverki,

 • Unnið út frá kveiku við eigin listsköpun,

 • Þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni,

 • Fjallað um eigin verk og annarra,

 • Þekkt og gert grein fyrir völdum verkefnum listamanna. Lýst þeim og greint á einfladan hátt yrkisefnið og lyst þeim aðferðum sem beitt var við sköpun verksins,

 • Greint að einhverju leyti á milli mismuandi aðferða við gerð listaverka,

 • Greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans,

 • Skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar.

 

 

Handverk í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt,

 • Gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með.

 

 

Hönnun og tækni í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að ýtskýra hugmyndir sínar,

 • Unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit,

 • Framkvæmt einfaldar samsetningar,

 • Sagt frá orkugjöfum sem nota má í smíðaverkefnum og nytt virkniþætti í smíðisgripum, s.s. vorarafl, gorma og teygjur,

 • Bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast hans daglega lífi,

 • Greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu og rætt nokkrar lausnir.

 

 

Umhverfi í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi,

 • Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með,

 • Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar.

 

Handverk, aðferðir og tækni í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum,

 • Unnið úr nokkrum gerðum textílefna,

 • Unnið eftir einföldum leiðbeiningum

 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Tjáð hugmyndir sínar með einfladri skissu,

 • Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt,

 • Gert grein fyrir musmunandi tegundum handverks og notað nokkur hugtök sem engjast greininni,

 • Leitað að einföldum upplýsingum i nokkrum miðlum

 

Menning og umhverfi í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Sagt frá íslensku hráenfi og unnið með það á enfaldan hátt,

 • Sagt frá nokkrum tegundum textíefna,

 • Fjallað um mismunandi klæðnað fólks með tilliti til veðurfars, athafna og tilefna,

 • Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu.

Námsmat:

Námsmati: Er skilað í loka skólaárs. Yfir árið fer fram símat kennara sem byggist á áhuga, vinnusemi, vinnufrið og færni. Matið er í formi umsagna og hæfnitákna: Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð sem skráð eru í Mentor.

 

Kennsluhættir: 

Kennsluhættir: List- og verkgreinar eru kenndar tvisvar í viku, 60 mín. í senn. Nemendur vinna valin verkefni undir leiðsögn kennara þar sem áherla er lögð á einstakligsbundna vinnu.

 

Kennslugögn:

Kennslugögn: Í list- og verkgreinakennslu er samnýting tækja og áhalda skólans í verkefnavinnu nemenda s.s. rafmagnsverkfæri, leirbrennsluofn, áhöld, litir og penslar, allt eftir því sem hentar hverju verkefni.

 

Hæfniviðmið náttúrufræði og umhverfismennt

 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem eiga að fléttast saman.

Annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið um viðfangsefni. = 1. bekkur

 

Verklag

 • Geta til aðgerða

 • Nýsköpun og hagnýting þekkingar

 • Gildi og hlutverk vísinda og tækni

 • Vinnubrögð og færni

 • Ábyrgð á umhverfinu

Geta til aðgerða

Að nemandi geti:

 • sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því

 • greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni daglegs lífs

Nýsköpun/hagnýting þekkingar

Að nemandi geti:

 • komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu

Gildi/Hlutverk vísinda og tækni

Að nemandi geti:

 • í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum

 • notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum

 • gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana

 

Vinnubrögð og færni

Að nemandi geti:

 • sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni

 • aflað sér upplýsinga er varða náttúruna

 • skráð atburði og athuganir með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim

 • hlustað á og rætt hugmyndir annarra

Ábyrgð á umhverfi

Að nemandi geti:

 • tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð

 • skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð

 • nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum

 • rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrirsamspili náttúru og manns

Viðfangsefni

Hæfniviðmið um viðfangsefni skiptast í:

 • Að búa á jörðinni

 • Lífsskilyrði manna

 • Náttúra Íslands

 • Heilbrigðiumhverfisins

 • Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu

Að búa á jörðinni

Að nemandi geti:

 • Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð

 • Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks

 • notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð

Lífsskilyrði manna

Að nemandi geti:

 • útskýrt á einfladan hátt byggingu og starfsemi líkamans

 • útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns

 • bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi

 • útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans

 • Rætt um fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfinu

Náttúra Íslands

Að nemandi geti:

 • sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi

 • útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi

 • lýst algengustu lífverum í nánastta umhverfi sínu

 • greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi

 • sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða

Heilbrigði umhverfisins

Að nemandi geti:

 • rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna

 • sett í samhengi mismunandi ástand efna og eiginleika þeirra

 • flokkað úrgang

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélagi

Að nemandi geti:

 • flokkað gerviefni og náttúrulegt efni eftir tilurð þeirra

 • gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við geymsluaðferðir

 • rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum

 

Kennslugögn:

Kennslugögn eru náms- og verkefnabækurnar Komdu og skoðaðu umhverfið, Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera og Komdu og skoðaðu hafið, auk forrita, námsvefja og myndskeiða á hjá Menntamálastofnun. Einnig verður leitað fanga á bókasafni skólans og á veraldarvefnum.

 

Námsmat:

Námsmati í náttúrugreinum er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí, í formi umsagna sem er leiðbeinandi mat og einkunnargjafar í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð allt eftir því hvað við á. Það mat byggir á símati kennar sem fylgist auk þess með virkni, ástundun og viðhorfi nemenda í kennslustundum.

 

Kennsluhættir:

Kennsluhættir eru af ýmsum toga. Mikið verður um umræður, samlestur, hópverkefni og kynningar. Athuganir og munu fara fram innan og utandyra. Skráning mun fara fram með ljósmyndum, teikningum og texta. Horft verður á kennslumyndbönd og notuð kennsluforrit og námsvefir frá Menntamálastofnun. Heimilda verður leitað á skólabókasafni og á veraldarvef.

 

Hæfniviðmið samfélagsgreinar.

 

Saga, landafræði, trúarbragðafræði og lífsleikni.

Hæfniviðmið í lífsleikni tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í þrjá flokka:

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í lífsleikni tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í þrjá flokka: 1. bekkur

 

Reynsluheim

Hæfni nemanda til þess að skilja veruleikann

Að nemandi geti:

 • borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi,

 • lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga,

 • rætt um samfélagið og notað valin hugtök í því samhengi,

 • gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni,

 • áttað sig á að trúar og lífsviðhorf fólks birtast í mismunandi viðhorfum, siðum og venjum,

 • velt fyrir sér nærtækum spurningum sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni,

 • áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu,

 • áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi,

 • varast hættur á heimili sínu og í nágrenni,

 • áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra,

 • áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna,

 • bent á lýðræðislega þætti í nærsamfélaginu,

 • bent á mikilvægar stofnanir samfélagsins

 

Hugarheim

Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum

Að nemandi geti:

 • sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum,

 • bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan sig,

 • gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur,

 • bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann,

 • áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði,

 • gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti,

 • gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna,

 • sett sig í spor annarra jafnaldra

 

Félagsheim

Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra

Að nemandi geti:

 • tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningja hópi,

 • áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og borið virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum,

 • hlustað á og greint að ólíkar skoðanir,

 • tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti,

 • áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum,

 • sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra,

 • áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna,

 • sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar reglur,

 • sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi

 

 

Námsmat:

Námsmat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu í febrúar og maí og er í formi umsagnar sem er leiðbeinandi mat og einkunnargjafar í orðunum  Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð. allt eftir því hvað við á.

 

 

Kennsluhættir:

Kennsluhættir eru af ýmsum toga. Mikið ber á umræðum og hópastarfi. Einnig verður notast við framsögn, upplestur frá kennara, frásagnir nemenda, samvinnuleikir, útivera, ART þjálfun og myndsköpun.

 

 

Kennslugögn:

Kennslugögn eru námsbækurnar Komdu og skoðaðu land og þjóð, Komdu og skoðaðu umhverfið og Ungir vegfarendur. Einnig verður notað námsefnið Spor, Skólabókin mín og ART efni ásamt öðru námsefni af vefnum nams.is og skólavefnum, ásamt myndskeiðum og bókum af skólabókasafni sem fjalla um samskipti og vináttu.

Hæfniviðmið skólaíþróttir (íþróttir, sund og dans)

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í skólaíþróttum – 1. bekkur

 

Dans

Að nemandi geti:

 • Hreyft sig frjálst og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu eigin líkama,

 • Dansað einföld hreyfimynstur og notað þau í paradönsum, barnadönsum og einföldum þjóðdönsum,

 • Tekið þátt í skapandi dansferli með jafningju undir leiðsögn kennara,

 • Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi og virt samskiptareglur,

 • Tekið tillit til jafningja í samstarfi,

 • Hlustað á hugmyndir þeirra og lagt fram eigin,

 • Rætt um hreyfingu í takt við tónlist út frá persónulegri upplifun

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Gert fingar sem reyna á þol,

 • Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi,

 • Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu,

 • Sýnt nokkrar boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum,

 • Tekið þátt í stöðluðum prófum,

 • Kafað, velt sér á kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikum í vatni. Synt spoðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir

 

Félaglegir þættir í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum,

 • Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum,

 • Gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og einkastöðum líkamans.

 

Heilsa og efling þekkingar í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Skýrt mikilvægi hreinlætis í tenglsum við íþróttir og sundiðkun,

 • Útskýrt líkamlegan mun á kynjum,

 • Notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, íþróttum og líkamlegri áreynslu,

 • Þekkt heiti helstu l´kamshluta, magn- og afsöðuhugtaka og hreyfinga,

 • Sett sér einföld þjálfunarmakmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim,

 • Sótt og unnið úr einföldum upplýsingum varðandi íþróttir,

 • Gert einfaldar mælinar og talningar í leikjum,

 • Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum,

 • Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til verðurs. Ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis.

Öryggis- og skipulags-reglur í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Fari eftir öryggis-, skipulags- og umgengnisreglum sundstaða og íþ´rottahúsa og brugðist við óhöppum.

 

Námsmat:

Námsmati í íþróttum:

 • Hæfniviðmið hér að ofan eru metin ásamt símati í ástundun og virkni nemenda. Notast er við skalann: Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

Námsmati í sundi:

 • Hæfniviðmið hér að ofan eru metin ásamt símati í ástundun og virkni nemenda. Notast er við skalann: Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

Námsmati í dansi: ekki kennt þetta skólaárið

 • Metin verða þau hæfniviðmið sem lögð eru fyrir hér að ofan ásamt vissum námsþáttum sem teknir verða fyrir, áræðni, framkomu og vinnusemi. Notast verður skalinn:  Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

Kennsluhættir:

Kennsluhættir í íþróttum:

 • Kennslan er verkleg og í formi æfninga og leikja

Kennsluhættir í sundi:

 • Kennslan er verkleg í sundlaug og kennarinn er í flestum tímum ofan í laug með nemendum.

Kennsluhættir í dansi:  ekki kennt þetta skólaárið

 • Kenndir verða dansar úr ýmsum áttum, s.s. barna- sakvæmis- , einstaklings-, hóp- og þjóðdansar.

 • Nemendur semja sína eigin dansa.

 • Unnið verður með dægulaga- og samkæmisdansatónlist.

 • Unnið verðu með samkennd, tillitsemi og virðingu gagnvart hvort öðru.

 

Kennslugögn:

Kennslugögn í íþróttum:

 • Notast verður við þau áhöld sem til eru í íþróttahúsinu

Kennslugögn í sundi:

 • Fár, blöðkur, núðlur, kútar og önnur áhöld sem til eru í sundlauginni.

Kennslugögn í dansi:  ekki kennt þetta skólaárið

 • Nýttar verða kennsluáætlanir úr bókinni ,,Grunnskóla Danskennarinn“ (Íris Anna Steinarrsdóttir, 2009)

 • Tónlist úr einkasafni og veraldarvefnum verður nýtt til kennslu.

 

 

Hæfniviðmið stærðfræði

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í Stærðfræði – 1. bekkur

 

Tölur og reikningur

Að nemandi:

 • Geti lesið tölur upp í 20

 • Geti skrifað tölur upp í 20

 • Getir skoðað tölur á talnalínu

 • Geti Leyst samlagningardæmi með tölum upp í 20

 • Geti Leyst frádráttardæmi með tölum upp í 20

Helstu hugtök: plús, mínus, samlagning, frádráttur, summa, samtals, jafnt og, talnalína

 

Algebra

Að nemandi:

 • Geti fundið óþekkta stærð

 

Helstu hugtök: Leit að týndri tölu, óþekkt tala, óþekkt stærð

 

Rúmfræði og mælingar

Að nemandi:

 • Þekki algengustu tvívíðu formin (hringu, ferningur, þríhyrningur, ferhyrningur, o.fl.) og einkenni þeirra

 • Geti búið til, lýst ogo haldið áfram með einföld mynstur

 • Geti lesið úr einföldum tímasetningum

 • Þekki hversdagsleg hugtök tengd tíma, t.d. eftirmiðdagur, á morgun, í kvöld, í vikunni o.m.fl.

Helstu hugtök: Sentimeter, meter, kílómeter, hringur, ferningur, fimmhyrningur, stjarna, sexhyrningur, átthyrningur, þríhyrningur, tígull, klukkutími, eftirmiðdagur, hádegi, í morgun, í kvöld, fyrradagur, fyrramálið, mánuðir, vikur/vikuheiti

 

Tölfræði og líkindi

Að nemandi:

 • Geti flokkað myndir eða hluti eftir eiginleikum

 • Geti flokkað gögn og talið þau

 • Geti gert einfalt súlurit

 • Geti framkvæmt einfalda lengdarmælingu

Helstu hugtök: gögn, súlurit, myndrit, flokkun

 

Annað

Að nemandi:

 • Geti unnið með öðrum við leysa stærðfræðiverkefni

 

Námsmat

Námsmati í stærðfræði er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí.  Formið eru kannanir sem kanna þekkingu og umsagnir sem eru leiðbeinandi mat. Það mat byggir á símati kennar sem fylgist auk þess með virkni, ástundun og viðhorfi nemenda í kennslustundum. Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir eru af ýmsum toga. Bæði verður hefðbundin kennslu í skólastofunni en hún samanstendur af vinnu í vinnubókum og verklegum æfingum og spilum sem þjálfa þá þætti sem verið er að vinna með í vetur. Þá ætlum við líka að fara út og samtvinna útinám og stærðfræði með því að nota umhverfið í stærðfræði þjálfuninni.

 

Kennslugögn

Kennslugögn: Grunnbækurnar okkar er Sproti 1a og 1b. Önnur kennslugögn eru Viltu reyna?, ljósrit úr Einingu og öðrum bókum, ýmis tæki og tól, ss. talnagrindur, málbönd, tommustokkar, form, spilapeningar, spil og margt fleira. 

 

Hæfniviðmið í tónmennt

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í tónmennt -  1. bekkur

 

Tónmennt

Að nemandi geti:

 • Þekkt hlóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun,

 • Greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna,

 • Leikið einflada fytma eða þrástef á slagverkshlj´ðfæri og önnur skólahljóðfæri,

 • Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt,

 • Geint einföld skíðbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög),

 • Rætt um eignin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun.

Námsmat

Námsmati:

 • Fer ertir þátttöku nemenda og færni í tímum.

 • Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfurnar / Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir:

 • Kynna algengurstu hljóðfærin, hljóðin þeirra og útlit.

 • Kynna aglgengustu rythmana.

 • Sundið verður saman gömul og ný sönglög og innihaldi þeirra velt fyrir sér.

 • Kennari birtir leikinn Musilla á skjá og nemendur keppast við að greina og þekkja algeng hlóðfæri og lesa einfalda rythma.

Kennslugögn

Kennslugögn:

 • Tölvuleikurinn Musilla á iPad, skjávarpi og sjónvarp.

 • Ýmis dægurlög

 

Hæfniviðmið í upplýsinga og tæknimennt

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í uppl. og tæknim. eru sett fram í fimm flokkum en unnið verður með fjóra flokka = 1. bekkur

 

Vinnulag og vinnubrögð

Að nemandi geti:

 • nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms, 

 • nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag,

 • gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði,

 • beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum.

 

Upplýsinga-öflun og úrvinnsla

Að nemandi geti:

 • leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu,

 • nýtt rafrænt og gangvirkt námsefni.

 

Tækni og búnaður

Að nemandi geti:

 • notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu.Siðferði og öryggis-mál

 

Siðferði og öryggismál

Að nemandi geti:

 • sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga,

 • farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra.

 

Námsmat

Námsmat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu, í febrúar og maí, í formi umsagnar sem er leiðbeinandi mat og einkunnargjafar í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð allt eftir því hvað við á.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir: Notaðar eru fartölvur og spjaldtölvur skólans í uppl. og tæknim.tímum sem og fjölmörgum öðrum kennslustundum. Auk þess  er farið á bókasafnið bæði til gagnaöflunar, yndislesturs eða náms þar sem nemendur læra að nýta sér bókasafn.

 

Kennslugögn

Kennslugögn er flest að finna á vef Námsgagnastofnunar í formi kennsluforrita.

Heimilisfræði
Íslenska
List- og verkgreinar
Náttúru og umhverfismennt
Samfélagsgreinar
Skólaíþróttir
Stærðfræði
Tónment
Upplýsinga og tæknimennt
bottom of page