top of page

Kennsluáætlun 2. bekkur

Hæfniviðmið heimilisfræði

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í heimilisfræði – 2. bekkur

 

Matur og lífshættir

Að nemandi geti:

 • Tjáð sig á einfaldan hátt um heilbrigða lífshætti,

 • Valið hollan mat og útskýrt áhrif hans á líkama og líðan,

 • Farið eftir eiföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif,

 • Tjáð sig um helstu kostnaðarliði við matargerð og heimilshald almennt.

 

 

Matur og vinnubrögð

 

Að nemandi geti:

 • Útbúið með aðstoð einfladar og hollar máltíðir,

 • Farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld,

 • Sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi,

 • Nýtt ýmsa miðla til að afla upplýsinga um einfaldar uppskriftir

 

 

Matur og umhverfi

 

Að nemandi geti:

 • Sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í einfalt samhengi við sjálfbæri

 • Skilið eingldar umbúðamerkingar

 

 

Matur og menning

 

Að nemandi geti:

 • Tjáð sig á einfaldan hátt um jákvæð samskipti við borðhald, helstu hátíðir Íslendinga, siði sem þeim fylgja og þjóðlegan mat.

Námsmat

Námsmati:  Metin er virkni og viðhorf í tímum, umgengni og samvinna. Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir:  Í heimilisfræði kynnumst við matreiðslu, næringarfræði og hreinlæti með verklegri vinnu í eldhúsinu. Markmiðið með heimilisfræði er að nemendur læri að vinna saman, fara eftir uppskriftum og kynnist matarhefðum Íslendinga sem og annarra þjóða, geri sér grein fyrir félagslegu gildi matar og séu undirbúnir fyrir heimilishald seinna meir. Heimilisfræðikennsla tekur jafnframt mið af umhverfissjónarmiðum og sjálfbærum lífsháttum.

 

Kennslugögn

Kennslugögn:  Heimilisfræði er að mestu verkleg þar sem nemendur læra að vinna með ýmis tæki og tól. Auk þess eru valin verkefni í næringarfræði úr kennsluefni frá Menntamálastofnun og frá Landlækni.

Hæfniviðmið íslenska

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í íslensku – 2. bekkur

 

 

Talaðmál, hlustun, áhorf

Að nemandi:

 • Þjálfist í að beita skýrum og áheyrilegum framburði

 • Þjálfist í að hlusta á upplestur af ýmsum toga

 • Geti lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum

 • Taki þátt og fái tækifæri til að horfa á leikþætti og/eða söngatriði

 • Geti sagt frá eftirminnilegum atburðum og eigin reynslu

 • Geti átt góð samskipti, hlustað, tekið þátt í umræðum og sýnt kurteisi

 • Öðlist meiri málþroska og skýra framsögn

 • Þjálfist í að koma fram og tjá sig fyrir framan bekkinn

 • Þjálfist í að hlusta á og fara eftir munnlegum fyrirmælum

 • Geti endursagt efni sem hann hefur hlustað eða horft á

 

 

Lestur og bókmenntir

Að nemandi:

 • Þekki algengar orðmyndir

 • Hafi jákvætt viðhorf til lestrar

 • Geti lesið léttan texta með skilningi og unnið með hann

 • Geti lesið í hljóði í stuttan tíma í senn, t.d. yndislestur

 • Læri einfaldar vísur, ljóð og þulur og kynnist fjölbreyttum frásögnum,

t.d. ævintýrum, þjóðsögum, blaðagreinum og fleira.

 • Fari reglulega á bókasafn og fái bækur lánaðar

 • Kynnist hvernig bækur eru byggðar upp, t.d. forsíðu, baksíðu, efnisyfirlit, kafla og atriðisorðaskrá

 • Geti lesið einföld fyrirmæli og farið eftir þeim

 • Kynnist hugtökunum söguþráður, sögupersónur, umhverfi og boðskapur

 • Geti endursagt sögu í aðalatriðum

 • Geti spáð fyrir um framhald sögu (forspá)

 

 

Ritun

Að nemandi:

 • Þjálfi skriftaráttina

 • Dragi rétt til stafs

 • Vandi skrift og frágang

 • Hafi bil á milli orða

 • Þjálfi fín- og grófhreyfingar með fjölbreyttum verkefnum

 • Haldi rétt á skriffæri

 • Kynnist hástöfum og lágstöfum

 • Skrifi orð eða stuttar setningar um ákveðið efni

 • Læri að búa til og nota hugarkort

 • Kynnist hugtökunum upphaf, miðja og endir

 • Geti búið til sögu/myndasögu með einfaldri atburðarás

 • Fái margskonar tækifæri til þess að skrifa, semja sögur eða ljóð með eða án aðstoðar

 

 

Málfræði

Að nemandi:

 • Skilji hvað rím er og geti fundið orð sem ríma

 • Kynnist hugtökunum hljóð, bókstafur, atkvæði og setning

 • Þekki sérhljóða og samhljóða

 • Kynnist hugtökunum samheiti og andheiti

Námsmat

Námsmat:  Heimalestur er merktur inn í Mentor jafnóðum og endurgjöf gefin mánaðarlega í formi hæfnitákns. Námsmati í lestri er skilað þrisvar á skólaárinu, í september, janúar og maí, eftir að nemendur hafa tekið lesfimipróf MMS. Foreldrar fá niðurstöður sendar heim í lokuðu umslagi, og einnig eru þær settar inn á mentor. Lestrarlag er metið einu sinni yfir veturinn í febrúar, og umsögn sett inn á mentor. Valin verkefni í ritun, framsögn, skrift, stafsetningu og málfræði eru metin jafnóðum inn í Mentor, og hæfniviðmið í þessum þáttum eru metin tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí. Auk þess metur kennari þátttöku nemenda í kennslustundum og viðhorf. 

Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

Kennsluhættir

Kennsluhættir:  Nemendur vinna fyrripart vetrarins eftir aðferðarfræði Læsisfimmunnar. Sjá nánar: http://ingvihrannar.com/fimman/.

Í janúar er síðan skipt yfir í PALS, eða félagalestur. Þar fær nemandinn þjálfun í lestrarhraða, framburði og endursögn.

Á vorönn verður íslenskunámið að miklu leiti unnið í gegnum leiki og spil, með áherslu á orðaforða, framsögn og lesskilning.

Nemendur taka þátt í undirbúningi, skrifum og flutningi atriða á árshátíð.

Kennari les einnig mikið af fagurbókmenntum fyrir nemendur og tekur umræður um lesefnið jafn óðum.

Unnið er með íslenskan orðaforða á fjölbreyttan hátt þvert á allar námsgreinar, t.d. með fræðiorðavegg.

Nemendur vinna reglulega í skriftarbók og Ritrún.

Kennslugögn

Kennslugögn:  Kennslugögn eru að miklu leiti verkefni sem kennari útbýr og verkefni úr smiðju Læsifimmunnar. Lestrarbækur af ýmsum gerðum. Ýmis námsspil og önnur spil sem hægt er að þjálfa þekkingu í íslensku með. Ritrún 2. Skrift 2 og 3.

Hæfniviðmið list og verkgreina

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í list- og verkgreinum – 2.bekkur

 

 

Menningarlæsi

Að nemandi geti:

 • Unnið eftir eingöldu ferli frá hugmynd til afurðar

 • Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum,

 • Unnið einföld verkefni í hópi,

 • Útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á unhverfið,

 • Gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans,

 • Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín,

 • Gengið frá eftir vinnu sína

 • Lagt mat á eigin verk.

 

 

Sjónlist

Að nemandi geti:

 • Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á frærni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar,

 • Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum,

 • Tjáð tilfinningar, skðanir og hugmyndaheim seinn í myndverki á einfaldan hátt,

 • Útskýrt og sýnt vinnuferli sem flerur í sér þróun frá hugmynd að myndverki,

 • Unnið út frá kveiku við eigin listsköpun,

 • Þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni,

 • Fjallað um eigin verk og annarra,

 • Þekkt og gert grein fyrir völdum verkefnum listamanna. Lýst þeim og greint á einfladan hátt yrkisefnið og lyst þeim aðferðum sem beitt var við sköpun verksins,

 • Greint að einhverju leyti á milli mismuandi aðferða við gerð listaverka,

 • Greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans,

 • Skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar.

 

 

Handverk í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt,

 • Gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með.

 

 

Hönnun og tækni í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að ýtskýra hugmyndir sínar,

 • Unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit,

 • Framkvæmt einfaldar samsetningar,

 • Sagt frá orkugjöfum sem nota má í smíðaverkefnum og nytt virkniþætti í smíðisgripum, s.s. vorarafl, gorma og teygjur,

 • Bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast hans daglega lífi,

 • Greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu og rætt nokkrar lausnir.

 

 

Umhverfi í hönnun og smíði

Að nemandi geti:

 • Valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi,

 • Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með,

 • Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar.

 

Handverk, aðferðir og tækni í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum,

 • Unnið úr nokkrum gerðum textílefna,

 • Unnið eftir einföldum leiðbeiningum

 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Tjáð hugmyndir sínar með einfladri skissu,

 • Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt,

 • Gert grein fyrir musmunandi tegundum handverks og notað nokkur hugtök sem engjast greininni,

 • Leitað að einföldum upplýsingum i nokkrum miðlum

 

Menning og umhverfi í textílmennt

Að nemandi geti:

 • Sagt frá íslensku hráenfi og unnið með það á enfaldan hátt,

 • Sagt frá nokkrum tegundum textíefna,

 • Fjallað um mismunandi klæðnað fólks með tilliti til veðurfars, athafna og tilefna,

 • Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu.

Námsmat

Námsmati: Er skilað í loka skólaárs. Yfir árið fer fram símat kennara sem byggist á áhuga, vinnusemi, vinnufrið og færni. Matið er í formi umsagna og hæfnitákna: Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir: List- og verkgreinar eru kenndar tvisvar í viku, 60 mín. í senn. Nemendur vinna valin verkefni undir leiðsögn kennara þar sem áherla er lögð á einstakligsbundna vinnu.

  

Kennslugögn

Kennslugögn: Í list- og verkgreinakennslu er samnýting tækja og áhalda skólans í verkefnavinnu nemenda s.s. rafmagnsverkfæri, leirbrennsluofn, áhöld, litir og penslar, allt eftir því sem hentar hverju verkefni.

Hæfniviðmið  náttúru og umhverfismennt

 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem eiga að fléttast saman.

Annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið um viðfangsefni. = 2. bekkur

Verklag

 • Geta til aðgerða

 • Nýsköpun og hagnýting þekkingar

 • Gildi og hlutverk vísinda og tækni

 • Vinnubrögð og færni

 • Ábyrgð á umhverfinu

 

Geta til aðgerða

Að nemandi geti:

 • sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því

 • greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni daglegs lífs

 

Nýsköpun/hagnýting þekkingar

Að nemandi geti:

 • komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu 

 

Gildi/Hlutverk vísinda og tækni

Að nemandi geti:

 • í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum

 • notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum

 • gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana

 

Vinnubrögð og færni

Að nemandi geti:

 • sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni

 • aflað sér upplýsinga er varða náttúruna

 • skráð atburði og athuganir með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim

 • hlustað á og rætt hugmyndir annarra

 

Ábyrgð á umhverfi

Að nemandi geti:

 • tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð

 • skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð

 • nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum

 • rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrirsamspili náttúru og manns

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið um viðfangsefni skiptast í:

 • Að búa á jörðinni

 • Lífsskilyrði manna

 • Náttúra Íslands

 • Heilbrigðiumhverfisins

 • Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu

 

Að búa á jörðinni

Að nemandi geti:

 • Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð

 • Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks

 • notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð

 

Lífsskilyrði manna

Að nemandi geti:

 • útskýrt á einfladan hátt byggingu og starfsemi líkamans

 • útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns

 • bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi

 • útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans

 • Rætt um fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfinu

 

Náttúra Íslands

Að nemandi geti:

 • sagt frá eigin uupplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi

 • útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi

 • lýst algengustu lífverum í nánastta umhverfi sínu

 • greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi

 • sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða

 

Heilbrigði umhverfisins

Að nemandi geti:

 • rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna

 • sett í samhengi mismunandi ástand efna og eiginleika þeirra

 • flokkað úrgang

 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélagi

Að nemandi geti:

 • flokkað gerviefni og náttúrulegt efni eftir tilurð þeirra

 • gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við geymsluaðferðir

 • rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir eru af ýmsum toga. Kennari les fræðitexta fyrir nemendur, eða þeir lesa þá saman í punktalestri og hópurinn tekur umræður um efnið jafn óðum. Athuganir og tilraunir eru gerðar, m.a. í kennslueldhúsi. Notast er við heimildamyndir tengdar hverju efni þar sem færi gefst. Nemendur leysa verkefni á og með aðstoð hinna ýmsu kennsluvefja. Heimilda er leitað á skólabókasafni og á vefnum. Fræðiorð í textum eru skilgreind af nemendum og tekin saman á sérstökum fræðiorðavegg.

 

Kennslugögn

Kennslugögn  Náms- og verkefnabækurnar Komdu og skoðaðu bílinn, Komdu og skoðaðu eldhúsið, Komdu og skoðaðu fjöllin, Komdu og skoðaðu tæknina, Komdu og skoðaðu eldgos, Tilraunabók barnanna og kortabækur. Ýmsir fræði- og kennsluvefir s.s. Stjörnufræðivefurinn og Fuglavefurinn. Heimildarmyndir s.s. „Surtsey, eyjan svarta“. Ýmsar bækur af bókasafni.

 

Námsmat

Námsmati  Námsmati í náttúrugreinum er skilað tvisvar á skólaárinu, að lokinni annarri og þriðju önn og er í formi fjögurra hæfnitákna. Matið byggir á símati kennara sem fylgist auk þess með virkni, ástundun og viðhorfi nemenda í kennslustundum. Stærri verkefni eru metin sérstaklega inn í mentor.  Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Hæfniviðmið Samfélagsgreina

 

Samfélagsgreinar = saga, landafræði, trúarbragðafræði og lífsleikni.

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í samfélagsgreinum tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í þrjá flokka: 2. bekkur

 

Reynsluheim​

Hæfni nemanda til þess að skilja veruleikann

 

Að nemandi:

 • borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi,

 • bent á tengsl valinna þátta í samfélagi, náttúru, trú og lífsviðhorfi, einkum í nærsamfélaginu,

 • lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga,

 • nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og menningar,

 • sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og tengslum við önnur svæði á Íslandi,

 • aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í námsgögnum og miðlum ,

 • rætt um samfélagið og notað valin hugtök í því samhengi,

 • gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar breytist vegna ytri áhrifa,

 • sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir,

 • bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og umhverfi,

 • gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni,

 • áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra, 

 • sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, sem tengjast nærsamfélaginu,

 • velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika,

 • komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag samfélaga,

 • sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú,

 • sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu fjölskyldu og heimabyggðar,

 • bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum,

 • áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í mismunandi viðhorfum, siðum og venjum,

 • velt fyrir sér nærtækum spurningum sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni,

 • áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna,

 • bent á dæmi um lýðræðislega þætti í nærsamfélaginu,

 • bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins,

 • áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu,

 • áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi,

 • lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig á ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu,

 • varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu

Hugarheim

Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum

 

Að nemandi:

 • sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum,

 • bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan sig,

 • bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim,

 • gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur,

 • bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann,

 • áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði,

 • gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti,

 • gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans,

 • gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna,sett sig í spor annarra jafnaldra,

 • sett sér markmið og gert áætlanir við úrlausn afmarkaðra verkefna

 

 

Félagsheim

Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra

Að nemandi:

 • tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi,

 • áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum,

 • hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir,

 • rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg málefni,

 • rætt um réttindi sín og skyldur í nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra og þekki til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna,

 • tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti,

 • áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum,

 • sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra,

 • áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna,

 • sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar reglur,

 • sett sig inn í málefni nærsamfélagsins,

 • sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi.

 

Námsmat

Námsmati  er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí og er í formi umsagna sem er leiðbeinandi mat og hæfnitákns Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð. Matið byggir á símati kennara, mati á stærri verkefnum sem nemendur vinna og virkni og viðhorfi í kennslustundum.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir  eru afar fjölbreyttar. Bækur og fræðitextar eru lesnar í hóp, ýmist af kennara eða í punktalestri. Umræður teknar í hóp um námsefnið og fjölbreytt myndefni. Efnt til spurningakeppna innan bekkjarins.

Lagt er upp úr því að vinna sem mest myndrænt með námsefnið s.s. teikna inn á kort eða vinna með úrklippur/klippimyndir.

Í öðrum lotum eru unnar kynningar um afmörkuð efni, sem þau flytja síðan fyrir bekkjar- eða skólafélaga. Notað er efni frá hinum ýmsu námsvefjum og krakkavefjum mms.

Í lífsleikni er athyglinni mikið beint að öndun, jóga og margvíslegri fræðslu s.s. tengt kynferðisofbeldi gegn börnum.

  

Kennslugögn

Kennslugögn  Bækurnar: Komdu og skoðaðu landnámið, Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti, Komdu og skoðaðu sögu mannkyns, Trúarbrögðin okkar og Hugarfrelsi. Heimildarmyndin „Leyndarmálið“ frá Blátt áfram samtökunum. Leikritið „Krakkarnir í hverfinu“. Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna.

Kennslugögn útbúin af kennara.

Hæfniviðmið skólaþróttir (íþróttir, sund og dans)

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í skólaíþróttum – 2. bekkur

 

Dans

Að nemandi geti:

 • Hreyft sig frjálst og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu eigin líkama,

 • Dansað einföld hreyfimynstur og notað þau í paradönsum, barnadönsum og einföldum þjóðdönsum,

 • Tekið þátt í skapandi dansferli með jafningju undir leiðsögn kennara,

 • Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi og virt samskiptareglur,

 • Tekið tillit til jafningja í samstarfi,

 • Hlustað á hugmyndir þeirra og lagt fram eigin,

 • Rætt um hreyfingu í takt við tónlist út frá persónulegri upplifun

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Gert fingar sem reyna á þol,

 • Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi,

 • Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu,

 • Sýnt nokkrar boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum,

 • Tekið þátt í stöðluðum prófum,

 • Kafað, velt sér á kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikum í vatni. Synt spoðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir

 

Félaglegir þættir í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum,

 • Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum,

 • Gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og einkastöðum líkamans.

 

Heilsa og efling þekkingar í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Skýrt mikilvægi hreinlætis í tenglsum við íþróttir og sundiðkun,

 • Útskýrt líkamlegan mun á kynjum,

 • Notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, íþróttum og líkamlegri áreynslu,

 • Þekkt heiti helstu l´kamshluta, magn- og afsöðuhugtaka og hreyfinga,

 • Sett sér einföld þjálfunarmakmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim,

 • Sótt og unnið úr einföldum upplýsingum varðandi íþróttir,

 • Gert einfaldar mælinar og talningar í leikjum,

 • Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum,

 • Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til verðurs. Ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis.

Öryggis- og skipulags-reglur í íþróttum og sundi

Að nemandi geti:

 • Fari eftir öryggis-, skipulags- og umgengnisreglum sundstaða og íþ´rottahúsa og brugðist við óhöppum.

Námsmat

Námsmati í íþróttum:

 • Hæfniviðmið hér að ofan eru metin ásamt símati í ástundun og virkni nemenda. Notast er við skalann: Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

Námsmati í sundi:

 • Hæfniviðmið hér að ofan eru metin ásamt símati í ástundun og virkni nemenda. Notast er við skalann: Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

Námsmati í dansi: ekki kennt þetta skólaárið

 • Metin verða þau hæfniviðmið sem lögð eru fyrir hér að ofan ásamt vissum námsþáttum sem teknir verða fyrir, áræðni, framkomu og vinnusemi. Notast verður skalinn:  Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfunar / Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir í íþróttum:

 • Kennslan er verkleg og í formi æfninga og leikja

Kennsluhættir í sundi:

 • Kennslan er verkleg í sundlaug og kennarinn er í flestum tímum ofan í laug með nemendum.

Kennsluhættir í dansi:  ekki kennt þetta skólaárið

 • Kenndir verða dansar úr ýmsum áttum, s.s. barna- sakvæmis- , einstaklings-, hóp- og þjóðdansar.

 • Nemendur semja sína eigin dansa.

 • Unnið verður með dægulaga- og samkæmisdansatónlist.

 • Unnið verðu með samkennd, tillitsemi og virðingu gagnvart hvort öðru.

 

Kennslugögn

Kennslugögn í íþróttum:

 • Notast verður við þau áhöld sem til eru í íþróttahúsinu

Kennslugögn í sundi:

 • Fár, blöðkur, núðlur, kútar og önnur áhöld sem til eru í sundlauginni.

Kennslugögn í dansi:  ekki kennt þetta skólaárið

 • Nýttar verða kennsluáætlanir úr bókinni ,,Grunnskóla Danskennarinn“ (Íris Anna Steinarrsdóttir, 2009)

 • Tónlist úr einkasafni og veraldarvefnum verður nýtt til kennslu.

 

 

Hæfniviðmið Stærðfræði

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í stærðfræði – 2. bekkur

 

Tölur og reikningur

Að nemandi:

 • Getur lesið tölur upp í 100.

 • Getur skrifað tölur upp í 100.

 • Getur leyst samlagningardæmi með tölum upp í 100.

 • Getur leyst frádráttardæmi með tölum upp í 100.

 • Þekkir og getur notað íslenskar myntir upp í 100.

 • Þekkja innri tengsl samlagningar og frádráttar.

 • Þekkir sléttar tölur og oddatölur.

 • Getur skipt tveggja stafa tölum í tugakerfi.

Helstu hugtök: plús, mínus, samlagning, frádráttur, summa, samtals, jafnt og, talnalína, oddatala, slétt tala, tvöfalt, helmingur, tugur, eining, peningar

 

Algebra

Að nemandi:

 • Getur fundið óþekkta upphafsstærð.

 • Getur fundið óþekktan hluta.

Helstu hugtök: Leit að týndri tölu, óþekkt tala, óþekkt stærð

 

Rúmfræði og mælingar

Að nemandi:

 • Getur lýst og haldið áfram með talnamynstur sem endurtekur sig, fer minnkandi eða stækkandi.

 • Þekkir algengustu tvívíðu formin og einkenni.

 • Þekkir algengustu þrívíðu formin og einkenni.

 • Getur búið til, lýst eða haldið áfram með einföld mynstur.

 • Þekkir hvað felst í hugtakinu flatarmál.

 • Getur borið saman lengdir á ýmsan máta.

 • Getur staðsett hluti og lýst staðsetningu með því að nota staðsetningarhugtök, t.d. nálægt, fyrir ofan, hliðin á, vinstra megin o.m.fl.

 • Kann vikuheitin og röð daganna.

 • Kann mánaðarheitin og röð mánaða.

 • Getur lesið heila og hálfa tímann af hefðbundinni klukku.

Helstu hugtök:  Sentimeter, meter, kílómeter, tvívíð form, sívalningur, ferstrendingur, píramídi, kúla, keila, teningur, flatarmál, ummál,speglun, klukkutími, hálftími, eftirmiðdagur, hádegi, í morgun, í kvöld, fyrradagur, fyrramálið, mánuðir, vikur/vikuheiti

 

Tölfræði og líkindi

Að nemandi:

 • Getur safnað gögnum og flokkað þau.

 • Getur sýnt niðurstöður gagna í súluritum.

 • Getur lesið úr töflum og einföldum súluritum

 

Helstu hugtök: gögn, súlurit, töflur, myndrit, flokkun

 

Annað

Að nemandi:

 • Geti unnið með öðrum við leysa stærðfræðiverkefni

 • Læri að tjá sig um stærðfræðilega hugsun

 • Læri að komi hugsunum sínum í orð

 

Námsmat

Námsmati  Námsmati í stærðfræði er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og mái. Formið eru umsagnir sem eru leiðbeinandi mat og byggir á símati kennara á þekkingu og þekkingaröflun nemanda. Auk þess metur kennari virkni og viðhorf í kennslustundum.  Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir: Hefðbundin kennsla í skólastofu þar sem nemendur vinna í vinnubókum, verklegar æfingar, stærðfræðitengd spil og leikir, farið er út og unnin stærðfræðivinna í náttúrunni, unnið á stærðfræðivefjum í tölvu og spjaldtölvu.

 

Kennslugögn

Kennslugögn:  Sproti 2a og 2b. Viltu Reyna? Fjölbreytt verkefni útbúin af kennara. Spil s.s. Monopoly. Námsvefir MMS.

Hjálpartæki: Talnagrindur, málbönd, reglustikur, teningar, sentikubbar, reiknivélar, kennslupeningar, speglar ofl. 

 

Hæfniviðmið Tónmennt

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í tónmennt – 2. bekkur

 

Tónmennt

Að nemandi geti:

 • Þekkt hlóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun,

 • Greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna,

 • Leikið einflada fytma eða þrástef á slagverkshlj´ðfæri og önnur skólahlj´ðfæri,

 • Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt,

 • Geint einföld skíðbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög),

 • Rætt um eignin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun.

Námsmat

Námsmati:

 • Fer eftir þátttöku í söng og frammstöðu í Mussilla.

 • Nemendur skila inn nótnablöðum til kennara sem metur frammistöðu þeirra.

 • Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi / Hæfni náð / Þarfnast þjálfurnar / Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir:

 • Kynna algengursu hljóðfærin, hljóðin þeirra og útlit. Þekkja þau í sundur í samleik.

 • Kenna og greina algengustu rythmana.

 • Skrifa nótur og einföld tónlistartákn.

 • Sundið verður saman gömul og ný sönglög og innihaldi þeirra velt fyrir sér.

 • Kennari birtir leikinn Musilla á skjá og nemendur keppast við að greina og þekkja algeng hlóðfæri og lesa einfalda rythma.

 

Kennslugögn

Kennslugögn:

 • Nótnablöð með og án forskiftar.

 • Tölvuleikurinn Musilla á iPad, skjávarpi og sjónvarp.

 • Ýmis dægurlög

Hæfniviðmið upplýsinga og tæknimennt

 

Viðfangsefni

Hæfniviðmið í uppl. og tæknim. eru sett fram í fimm flokkum – 2. Bekkur

Vinnulag og vinnubrögð

Að nemandi geti:

 • nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms,

 • nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag,

 • gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði,

 • beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum.

 

Upplýsinga-öflun og úrvinnsla

Að nemandi geti:

 • leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu,

 • nýtt rafrænt og gangvirkt námsefni,

 • unnið með heimildir,

 • nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldara verkefna,.

 

Tækni og búnaður

Að nemandi geti:

 • notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu

 

Siðferði og öryggismál

Að nemandi geti:

 • sýnt ábyrgð í meðferð-upplýsinga,

 • farið eftir einföldum reglum um ábyrga net-notkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra.

 

Sköpun og miðlun

Að nemandi geti:

notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt

 

Námsmat

Námsmat  er skilað tvisvar á skólaárinu, í febrúar og maí. Það er í formi umsagnar sem er leiðbeinandi mat og hæfnitákns. Matið byggir á símati kennara sem fylgist auk þess með virkni og viðhorfi nemenda í kennslustundum.  Einkunnargjöf í orðunum Framúrskarandi/Hæfni náð/Þarfnast þjálfurnar/Hæfni ekki náð.

 

Kennsluhættir

Kennsluhættir:  Notaðar eru fartölvur og spjaldtölvur skólans og unnið á hinum ýmsu kennsluvefjum og forritum. Kennari styður börnin ýmist einstaklingslega eða kennir upp á skjávarpa. Auk þessa fá börnin þjálfun í að leita upplýsinga í hinum ýmsu textum.

 

Kennslugögn

Kennslugögn  Google Earth, Scratch, Word, krakkavefir MMS, ýmis tímarit, fræðsluefni um samskipti á netinu. 

Heimilisfræði
Íslenska
List og verkgreinr
Náttúru og umhverfismennt
Samfélagsgreinar
Íþróttir
Stærðfræði
Tónmennt
Upplýsinga og tæknimennt
bottom of page