Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

nóvember 2017
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
29. október 2017 30. október 2017 31. október 2017 1. nóvember 2017 2. nóvember 2017 3. nóvember 2017 4. nóvember 2017
5. nóvember 2017 6. nóvember 2017 7. nóvember 2017 8. nóvember 2017 9. nóvember 2017 10. nóvember 2017 11. nóvember 2017
12. nóvember 2017 13. nóvember 2017 14. nóvember 2017 15. nóvember 2017 16. nóvember 2017 17. nóvember 2017 18. nóvember 2017
19. nóvember 2017 20. nóvember 2017 21. nóvember 2017 22. nóvember 2017 23. nóvember 2017 24. nóvember 2017 25. nóvember 2017
26. nóvember 2017 27. nóvember 2017 28. nóvember 2017 29. nóvember 2017 30. nóvember 2017 1. desember 2017 2. desember 2017

5. – 7. árgangur

 

Fyrirkomulag

Nemendur 5. og 7. bekkjar eru 9 talsins, fjórir í 5. bekk og fimm í 7. bekk og hafa aðsetur í sinni björtu og rúmgóðu stofu, sem enn hefur ekki verið nefnd. Hópurinn er í samkennslu í flestum tímum nema ensku og dönsku og samfélagsfræði. Þegar 5. bekkur er í ensku þá er 7. bekkur í dönsku og svo öfugt. Sama gildir um samfélagsfræði, þar er hópnum skipt eftir aldri.  Flestar kennslustundir eru 40 mín.  Sérkennari kemur að málum alls 6 kennslustundir í viku. Stundaskrá bekkjanna tekur mið af  tímafjölda viðmiðunarstundaskrár (Aðalnámskrá grunnskóla) í hverri námsgrein. Námsefni er að stærstum hluta fengið í úthlutun frá Námsgagnastofnun en auk þess er fengið ítarefni af vefnum og víðar. Val viðfangsefna og nálgun þeirra fer eftir þörfum hópsins.

 

Áhersluþættir

Fyrir utan hefðbundnar áherslur í ákveðnum námsgreinum, samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, eru sérstakar áherslur lagðar á einstaklingsmiðað nám annars vegar og samvinnunám hins vegar og að nemendur haldi vel utan um öll sín gögn, taki ábyrgð á eigin námi og standi skil á sínu.

 

Kennsluhættir og vinnulag

Kennsluhættir eru fjölbreyttir. Innlögn frá kennara, sjálfsnám og þemavinna. Nemendur verða vandir við að vinna í blönduðum hópum þar sem framlag hvers og eins skiptir máli. Mikið kapp er á lagt að tryggja vinnufrið og sjálfstæða verkefnavinnu til þess að nemendur geti helst unnið alla sína vinnu í skólanum. Orðabækur, handbækur og upplýsingaleit gegna lykilhlutverki svo nemendur læri að bjarga sér sjálfir og taki ábyrgð á eigin námi.

Það er stefna skólans að heimanám einskorðist að mestu við lestur, enda eru gerðar ríkar kröfur til þess að nemendur og foreldrar standi skil á heimalestri og kvittað sé fyrir hann í þar til gerðu hefti.

Skil á heimalestri eru skráð hjá kennara.

Sá heimalestur sem hér er nefndur er lágmarkskrafa, en allur aukalestur er vel þeginn og til hans hvatt af hálfu skólans. Nú er í gangi sérstakt lestrarátak, sem kennt er við Ævar vísindamann (okt. 2014 – feb. 2015). Þar mun reyna mjög á samvinnu heimila og skóla, að hvorir tveggja axli ábyrgð á því að vel takist til. Standa þá vonir til þess að lagt verði af mörkum til þess að vinna bug á þeim stóra vanda sem nú er á hvers manns vörum, og koma því þannig fyrir að flestallir grunnskólanemar geti lesið sér til gagns.

 

Læsi, sjálfbærni og lýðræði

Læsi, sjálfbærni og lýðræði eru nýir áhersluþættir í Aðalnámskrá grunnskóla og verður þess freistað að kynna þessi hugtök til sögu í öllu skólastarfi eftir því sem við á og tækifæri gefast til..

 

 

Námsmat

Við námsmat er lögð áhersla á fjölbreytni. Símat, jafningjamat, sjálfsmat, ferilmöppur, kannanir, brottferðarspjöld og leiðsagnarmat, eru dæmi um matsaðferðir sem beitt kann að verða. Við annaskil er tekið saman það sem metið hefur verið yfir önnina og það nýtt til að gefa foreldrum innsýn á stöðu nemandans. Niðurstöður námsmats eru nýttar til leiðsagnar í náminu og eru fyrst og fremst í formi umsagna. Námsmatið skal endurspegla kennsluhætti og í þeim er ávallt litið til náms og félagslegra markmiða skólans.

 

Umsjónarkennari

Bjarni Þorkelsson

Skólanámskrá_námsgreinahl_2014-2015

Skólanámskrá- námsgreinahluti 2013- 2014

Sjá nánar hér Skólanámskra námsgreinahluti 2012 -2013

  námsgreinahluti skólanámskrár Kerhólsskóla 2011-2012