Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

nóvember 2017
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
29. október 2017 30. október 2017 31. október 2017 1. nóvember 2017 2. nóvember 2017 3. nóvember 2017 4. nóvember 2017
5. nóvember 2017 6. nóvember 2017 7. nóvember 2017 8. nóvember 2017 9. nóvember 2017 10. nóvember 2017 11. nóvember 2017
12. nóvember 2017 13. nóvember 2017 14. nóvember 2017 15. nóvember 2017 16. nóvember 2017 17. nóvember 2017 18. nóvember 2017
19. nóvember 2017 20. nóvember 2017 21. nóvember 2017 22. nóvember 2017 23. nóvember 2017 24. nóvember 2017 25. nóvember 2017
26. nóvember 2017 27. nóvember 2017 28. nóvember 2017 29. nóvember 2017 30. nóvember 2017 1. desember 2017 2. desember 2017

Lög félagsins

 

 

1. grein

 

Félagið heitir Foreldrafélag Kerhólsskóla.
Félagar teljast allir forráðamenn nemenda skólans. Félagið er með varnarþing í Grímsnes- og Grafningshreppi.

 

 

2. grein           

Markmið félagsins er að:

 • vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum
 • efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans
 • styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði
 • koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál
 • standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska

 

3. grein           

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því að:

 • skipuleggja og halda utan um starf bekkjarfulltrúa í hverjum bekk
 • koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál
 • kjósa fulltrúa í skólaráð samkvæmt reglum félagsins
 • standa að upplýsingamiðlun til foreldra m.a. með útgáfu fréttabréfs og á vefnum þar sem birtar eru fundargerðir og annað er viðvíkur starfsemi félagsins
 • veita skólayfirvöldum lið svo að aðstæður til náms og félagslegra starfa verði sem bestar
 • styðja og efla hverja þá starfsemi, sem stuðlar að auknum þroska og menningu skólans
 • taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög, svæðisráð og landssamtök foreldra

 

4. grein

Stjórn félagsins skipa fimm foreldrar/forráðamenn, æskilegt er að einn af þeim sé einnig fulltrúi foreldra í skólaráði. Tveir stjórnarmenn skulu eiga börn í leikskóladeildinni og tveir stjórnarmenn skulu eiga börn í grunnskóladeildinni. Stjórn skal kjörin til tveggja ára í senn, þrír stjórnarmenn annað árið og tveir hitt árið. Formaður skal kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Auk formanns skal stjórnin skipuð varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnenda. Aldrei skulu fleiri en þrír ganga úr stjórn í einu.

 

5. grein

 

Bekkjarfulltrúar starfa á vegum foreldrafélagsins sem setur þeim starfsreglur. Bekkjarfulltrúar mynda fulltrúaráð foreldrafélagsins. Hlutverk bekkjarfulltrúa er að efla og styrkja samstarf foreldra og barna og leitast við að treysta samband heimilis og skóla innan hverrar bekkjardeildar með nánu samstarfi við umsjónarkennara/hópstjóra.

 

Stjórn foreldrafélagsins ber ábyrgð á að í upphafi skólaárs sé valinn einn bekkjafulltrúi úr hverjum árgangi til eins árs í senn. Í leikskóladeildinni verða tveir bekkjarfulltrúar skipaðir.

 

6. grein

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok október ár hvert. Stjórnin boðar til fundarins í samstarfi við fulltrúa foreldra í skólaráðinu með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Í fundarboði skal kynna efni fundarins.

 

Verkefni aðalfundar:

 

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara
 • Skýrsla stjórnar
 • Skýrslur nefnda
 • Lagabreytingar
 • Reikningar lagðir fram til samþykktar
 • Kosning formanns foreldrafélags og annarra stjórnarmanna
 • Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
 • Skýrsla fulltrúa foreldra í skólaráði
 • Kosning fulltrúa í skólaráð samkvæmt starfsreglum félagsins
 • Kosning fulltrúa í fræðslunefnd
 • Önnur mál

 

7. grein

 

Stjórn foreldrafélagsins getur skipað nefndir um afmörkuð verkefni. Stjórnin ber ábyrgð á störfum nefnda og setur þeim erindisbréf.

 

 

8. grein

 

Fulltrúaráðið skal koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á skólaárinu og oftar ef þurfa þykir. Fyrsti fundur skal haldinn í upphafi skólaárs. Stjórn félagsins undirbýr og boðar til þessara funda. Þar skulu rædd mál er varða markmið og starf foreldrafélagsins, starf foreldra í bekkjardeildum og verkefni skólaráðs. Fulltrúaráð skal aðstoða stjórn félagsins í stærri verkefnum.

 

 

9. grein

 

Stjórn foreldrafélagsins skal ekki sinna klögumálum eða hafa afskipti af vandamálum er upp kunna að koma á milli einstakra foreldra og starfsmanna skólans.

 

 

10. grein

 

Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að óska eftir því að foreldrar greiði framlag til félagsins. Þetta framlag er innheimt árlega og er ákveðið á aðalfundi.

 

 

11. grein

 

Ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum meirihluta á stórnarfundi og renna þá eignir þess til skólans eða félags sem tekur við hlutverki þess.

 

12. grein

Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta á aðalfundi, enda sé lagabreytinga getið í fundarboði.